અમે 1983 થી વધતી દુનિયાને મદદ કરીએ છીએ

અષ્ટકોણિક કર્ણ કૌંસ